t);}else echo $result;}} ?> Kết quả tuyển sinh vào lớp 10