Tạo diện mạo mới cho Thủ đô

Tạo diện mạo mới cho Thủ đô

Những ngày này, các tầng lớp nhân dân cùng các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn Thủ đô đang tích cực chỉnh trang các khu vực công cộng, treo băng rôn, pano, áp phích tuyên truyền, ra quân bảo đảm trật tự đô thị... 
Liên kết website